Comprensió i qualitat del discurs: el paper de la connexió en el processament dels textos analítics

Comprensió i qualitat del discurs: el paper de la connexió en el processament dels textos analítics

El domini de la llengua escrita, clau per l'èxit escolar i professional de l'individu, constitueix una fita evolutiva que implica la combinació de dues habilitats fonamentals: la comprensió lectora i la producció de textos. D'altra banda, com a receptors d'un text, ens convertim inevitablement en jutges que avaluen la qualitat d'allò que llegim i els nostres judicis venen determinats per factors de naturalesa diversa que inclouen, crucialment, la manera en què s'estructura i connecta la informació.

L'estudi que proposem examina la relació entre comprensió i avaluació dels textos escrits a través dels recursos de connexió textual que, segons estudis previs, guien els processos de comprensió i són valorats en l'avaluació de la qualitat d'un text. Per a això s'investigarà de manera experimental el paper de mecanismes de cohesió (connectors sintàctics i marcadors discursius) en la comprensió del discurs escrit, combinant mesures online i offline de comprensió lectora, que es compararà amb l'ús i l'avaluació d'aquests mecanismes en textos ja disponibles. Els treballs sobre processos de comprensió lectora rarament han considerat la seva relació amb la qualitat del text: ambdós aspectes s'han estudiat per separat i la relació entre ells és poc coneguda.

Estudis previs han revelat que l'ús de mecanismes explícits de connectivitat és un indicador de qualitat textual. Així i tot, no queda clar com la seva presència incideix en la comprensió lectora: mentre alguns estudis observen que facilita el processament perquè guien les relacions entre parts del discurs, altres indiquen que determinats connectors i estructures oracionals resulten difícils de processar. Cal preguntar-se, doncs, com l'efecte facilitador dels elements cohesius en el discurs compensa la dificultat resultant de la complexitat oracional, i si l'efecte facilitador es produeix amb tota mena de relació semàntica. 

L'objectiu del projecte és determinar si aquests indicadors de qualitat textual repercuteixen en el processament del discurs i faciliten la seva comprensió, a diferents nivells educatius i en els textos analítics, típics de contextos acadèmics. Amb ells pretenem clarificar si existeix una diferència entre "llegir per a avaluar" i "llegir per a comprendre". Dissenyarem una sèrie d'experiments de comprensió lectora adaptats al nivell educatiu dels participants (12, 16 anys i adults) i a la seva condició lingüística (natius d'espanyol vs. Aprenents de L2) en els que es controlarà la presència d'elements de connexió (sintàctics i discursius) per a obtenir mesures de temps de lectura i de comprensió de text. Així mateix, dissenyarem una tasca per a valorar l'adequació de les marques de connexió que proporcionarà informació sobre com s'avalua la seva presència en el text.

Determinar com la presència de marques de connexió textual faciliten la comprensió lectora, aclarirà les habilitats de comprensió del text i el seu desenvolupament evolutiu. La comparació amb dades d'avaluació de producció textual revelarà la naturalesa de la relació entre allò que es valora en avaluar un text i allò que facilita la seva lectura. En conjunt, s'espera contribuir al coneixement sobre els processos d'aprenentatge i ensenyança de llengües i, en particular, sobre el desenvolupament de l'habilitat de comprendre i produir textos analítics que impliquen un posicionament crític per part de l'autor/receptor.