educació lingüística basada en evidència científica

educació lingüística
basada en evidència científica

Posicionament i Informació (PI): La forma i el fons dels textos analítics en educació secundària i educació superior

REDICE18-1920, PI: Elisa Rosado

El projecte té una doble finalitat. Per una banda, ens proposem descriure els principals problemes que, en termes de contingut i de forma, presenten els textos analítics d’alumnes d’educació secundària i educació superior; per l’altra, volem facilitar als professors d’aquests niv...

Comprensió i qualitat del discurs: el paper de la connexió en el processament dels textos analítics

PID2020-119555GA-I00, PI: Melina Aparici

El domini de la llengua escrita, clau per l'èxit escolar i professional de l'individu, constitueix una fita evolutiva que implica la combinació de dues habilitats fonamentals: la comprensió lectora i la producció de textos. D'altra banda, com a receptors d'un text, ens convertim ...

Connectant a les persones per a una Europa de les diversitats (HOSTIS-HOSPES)

776228-Hostis-Hospes, PI: Melina Aparici

Aquest projecte pretén documentar les pràctiques interculturals de les escoles que tenen estudiants estrangers, amb l'objectiu d'avaluar-ne les fortaleses i les debilitats. L'acció proposada donarà suport al rol positiu que juguen les agències i comunitats educatives formals i no...

Cultura científica a l'escola. La recerca en educació lingüística al servei del docent

21S01022-006, PI: Marilisa Birello

Aquest projecte pretén contribuir a augmentar la cultura científica dels i les docents de primària i secundària de Barcelona. En concret, combina, per una banda, una formació general destinada a millorar la cultura científica cívica del professorat, i, per una altra, una formació...

Des de l'avaluació de qualitat fins a la bastida (FAQTS)

PID2019-108791GA-I00, PI: Naymé Salas

La competència escrita és un dels desafiaments més urgents en educació a Espanya i Europa. Tot i la seva gran importància, però, la recerca en el desenvolupament de l'escriptura ha funcionat durant dècades amb alguns dels seus principis fonamentals sense estar, majoritàriament, d...

Projecte d’innovació docent: Pràctiques sanitàries a l'abast: creació d’un banc virtual de pràctiques sanitàries a través de videoconferències pel Grau en Logopèdia

N/A, PI: Melina Aparici

Es proposa un recurs docent orientat a millorar la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge de continguts i competències relacionats amb la pràctica logopèdica, a partir de complementar la pràctica presencial amb formació pràctica virtual.

Partint de l’experiència adquirid...

Aprendre, ensenyar i aprendre a ensenyar grec com a llengua estrangera/segona llengua: evidències de diferents contextos d'aprenentatge

1656, PI: Maria Andria

El projecte de recerca LETEGR2 té com a objectiu explorar com s’aprèn i s’ensenya el grec modern en diferents contextos d’aprenentatge (context de segona llengua vs. llengua estrangera), així com identificar bones pràctiques d’ensenyament que podrien facilitar l’ensenyament d...

Ara, l’escriptura! Millorar l’expressió escrita per garantir l’equitat de l’alumnat

2015ACUP 00175, PI: Naymé Salas

L'objectiu del projecte era tenir un impacte positiu en l'actual rendiment de la composició escrita dels estudiants en els nivells d'educació obligatòria que assisteixen a les escoles en zones desfavorides. El supòsit subjacent era que la composició escrita forma part de les co...

Xarxa Universitaria Sociocultural per a l'Educació i la Recuperació a Presó (RiUscire)

2014-1-IT02-KA204-003517, PI: Marilisa Birello

RiUscire pretén explotar la dimensió multilingüe i intercultural del context penitenciari per a poder transformar-lo en un lloc de recursos i reeducació a través de cursos de formació dirigits als presos estrangers, al personal penitenciari i a professors que treballen en les pre...

Projecte d’innovació docent: Millorar la formació científica de l’alumnat d’Educació Primària

N/A, PI: Naymé Salas

L'ensenyament de la llengua escrita al nostre context és víctima de nombrosos malentesos al voltant del seu desenvolupament i aprenentatge. Sovint, això provoca que l'ensenyament a les aules no estigui basat en teories actuals sobre com s'aprèn a llegir i a escriure. Els resultat...

Projecte d'Innovació Docent: Dissenyar i implementar el portafolis digital per al desenvolupament de la pràctica reflexiva dels futurs mestres sobre llengua escrita

N/A, PI: Marilisa Birello

L’objectiu d’aquest projecte d’innovació és dissenyar i implementar l’ús del portafolis digital com a eina de reflexió i avaluació que permet: 1) fer emergir les experiències viscudes, les creences i les actituds sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura; 2) crear uns ...

Projecte d’innovació docent: Dissenyar i implementar tasques per promoure el pensament crític i reflexiu sobre l’ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita de l’alumnat del Grau d’Educació Primària en el context del portafolis digital

N/A, PI: Marilisa Birello

Aquest projecte d’innovació té com a objectiu general promoure canvis en les creences i fer evolucionar el pensament del docent en formació inicial. Els objectius que es plantegen són:

  1. dissenyar i implementar activitats per promoure la reflexió que combinen conceptes teòrics...

Projecte d'Innovació Docent: Programa virtual d’anàlisi de mostres de llenguatge amb feedback formatiu

N/A, PI: Melina Aparici

Aquesta proposta pretén crear un recurs docent per a diverses assignatures del Grau de Logopèdia. En concret, aquest recurs permetrà als estudiants l’anàlisi autònom de mostres de parla i escriptura en base a diferents criteris analítics (fonologia, lèxic, morfosintaxi, ortografi...

Volem ser científiques! Projecte STEM amb perspectiva de gènere

FCT-20-15569, PI: Anna Cros

L’objectiu del projecte “Volem ser científiques! Projecte STEM amb perspectiva de gènere” és contribuir a l’educació científica dels escolars de cinquè i sisè de primària i de primer cicle de l’ESO, promoure l’alfabetització i transferència de coneixements, la generació de vocaci...