Projecte d’innovació docent: Dissenyar i implementar tasques per promoure el pensament crític i reflexiu sobre l’ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita de l’alumnat del Grau d’Educació Primària en el context del portafolis digital

Projecte d’innovació docent: Dissenyar i implementar tasques per promoure el pensament crític i reflexiu sobre l’ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita de l’alumnat del Grau d’Educació Primària en el context del portafolis digital

  • Investigador(s) Princial(s): Marilisa Birello
  • Agència fundadora: Programa Intern de Millora i Innovació Docent-Facultat de Ciències de l’Educació UAB
  • Import: 2.359,00 €
  • Durada: 2022-2023
  • Referència: N/A

Aquest projecte d’innovació té com a objectiu general promoure canvis en les creences i fer evolucionar el pensament del docent en formació inicial. Els objectius que es plantegen són:

  1. dissenyar i implementar activitats per promoure la reflexió que combinen conceptes teòrics, resultats de la recerca i aplicacions pràctiques; i

  2. fer emergir les creences i les actituds sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita per desenvolupar l’esperit crític dels futurs mestres.

Per assolir aquests objectius durem a terme un treball en diferents fases, que quedarà recollit en un portafolis digital. La primera fase implica una presa de consciència per part de l’alumnat dels seus coneixements sobre l’ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita i de les seves creences respecte a com s’aprèn i com s’ensenya a escriure i a llegir. La segona fase preveu que cada setmana es presenti els resultats provinents de recerques sobre un tema. Es duran a terme activitats que implicaran anàlisis de resultats de la recerca, anàlisi de propostes didàctiques, de produccions escrites dels alumnes i de la retroacció proporcionada pels docents. Cada sessió inclou un espai per a la reflexió. La tercera fase consisteix en l’avaluació de tot el procés i es farà a través d’una activitat per reflexionar sobre com les seves creences han evolucionat i un qüestionari per valorar el projecte i les activitats dutes a terme. El fet de recollir les tasques i reflexions en un portafolis digital facilitarà a alumnat i professorat el seguiment de tot el procés.