educació lingüística basada en evidència científica

educació lingüística
basada en evidència científica

Una unitat didàctica basada en l’enfocament per tasques: reflexions i exemples

En aquest article es presenta una experiència d’implementació d’una unitat didàctica que es basa en l’enfocament per tasques. Es fa un breu repàs teòric dels fonaments de l’enfocament per tasques per contextualitzar l’experiència que es duu a terme amb un grup d’aprenents adults ...

Essent un parlant plurilingüe versus esdevenir un professor sensible lingüísticament: contradiccions en discursos ITE [els discursos de la formació inicial del professorat]

Les creences dels professors en formació inicial (PFI) a Catalunya sobre el plurilingüisme i l'ensenyança en diverses aules són analitzades i les tensions en el seu discurs són observades. Seguint l'anàlisi del discurs en la interacció (per exemple, Heller [2005]. Discurs i inte...

El lloc de l'argumentació en les programacions didàctiques

El present article proposa que es reflexioni sobre el lloc que l’argumentació ha d’ocupar en les programacions didàctiques i suggereix algunes propostes per afavorir els aprenentatges argumentatius i millorar la coordinació entre les àrees lingüístiques i no lingüístiques.

Gratitud per respecte: Un estudi evolutiu sobre l'acte de parla de donar les gràcies

Aquest estudi investiga la producció de l'acte de parla de donar les gràcies per part d'estudiants de grec L2 de tres nivells diferents de competència (principiant, intermedi i avançat) i busca examinar l'efecte de la competència en la capacitat dels estudiants per a expressar gr...

Creences dels professors en formació d'origen migrant i no migrant sobre el multilingüisme i l'ensenyança en aules multilingües: convergències i divergències

En aquest article es presenten els resultats d'una investigació sobre les creences de professors en formació d'origen migrant i no migrant sobre el multilingüisme i la relació entre les seves trajectòries lingüístiques com estudiants i com es perceben a ells mateixos com a futurs...

Discurs narratiu en població infantil amb Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge: perfil i estimulació

El desenvolupament del discurs narratiu constitueix un bon indicador de la competència lingüística i mostra una forta relació amb el desenvolupament lingüístic i acadèmic en la població infantil. Els nens i les nenes amb Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL) presenten...

Macroestructura i microestructura narrativa en població infantil bilingüe amb TDL: una revisió sistemàtica

La identificació de nens bilingües amb Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL) és complexa, i l'avaluació de la narració pot ser particularment valuosa en aquest context. Per això, l'objectiu d'aquest estudi és contribuir a sistematitzar i difondre el creixent cos de li...

La retroacció correctiva oral amb estudiants adults poc escolaritzats

En els últims anys, la retroacció correctiva ha despertat molt interès i s’han dut a terme un nombre considerable de recerques en aquest àmbit, especialment en la didàctica de l’anglès com a llengua segona o estrangera. Malgrat això, els estudis sobre l’ensenyament del català com...

Repertori i usos lingüístics d’un alumne intern d’origen marroquí d’un centre penitenciari de l’àrea metropolitana de Barcelona

La investigació que es presenta és l’estudi de cas d’un alumne intern d’origen marroquí d’un centre penitenciari de l’àrea metropolitana de Barcelona en el marc del projecte europeu KA2 StrategicPartnershipRiUscire.Els primers resultats del projecte evidencien la diversitat cultu...

Pràctiques d'escriptura basades en evidència reportades i creences dels professors a Catalunya, Espanya: Un estudi exploratori

Aquest treball investiga la freqüència d'ús de pràctiques d'escriptura basades en evidència (PEBE) declarada per professors (N=51) en les aules de primària i secundària en una mostra d'escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona (Espanya), i com les creences dels professors cont...

Tasca EF específica i lectura en adolescents amb audició típica o implants coclears

L'adquisició de comprensió lectora eficaç en adolescents amb implant coclear (IC) en entorns inclusius és crucial per a poder garantir el benefici de l'actual currículum tradicional de lectura i les seves pràctiques d'instrucció. Les funcions executives (FE) són reconegudes com a...

L'ortografia en diverses llengües

L'habilitat d'escriure correctament les paraules és un factor amb gran pes en l'alfabetització. Tot i la gran quantitat d'investigacions que hi ha en aquest procés, una gran part de les troballes empíriques provenen de poblacions Angloparlants. Donades les característiques distin...

L’ensenyament del català com a llengua addicional a adults

Aquest volum monogràfic de CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education se centra en L’ensenyament del català com a llengua addicional a adults i tots els articles tenen un doble objectiu: crear punts de connexió entre docents, formadors i i...

Telelogopèdia en el context de la pandèmia de la COVID-19: Anàlisi de les adaptacions i les percepcions dels logopedes

La telepràctica logopèdica facilita els serveis en situacions excepcionals com ara en la pandèmia de la COVID-19. A causa de. Les restriccions imposades, els logopedes han hagut d'adoptar nous punts de vista en les seves pràctiques professionals. L'objectiu d'aquest estudi és, a ...

Les possibilitats de les imatges en l'escriptura reflexiva digital: una anàlisi de les entrades de blog dels professors

L'objectiu d'aquest estudi és examinar les possibilitats que ofereixen les imatges per a impulsar els processos reflexius dels futurs professors que escriuen en un entorn digital. L'estudi es va dur a terme durant tres cursos acadèmics i es va demanar a un total de 180 professors...

El perfil cognitiu i els trets textuals dels escriptors amb dificultats

Les dificultats d'escriptura típicament s'han investigat com la conseqüència de dificultats d'aprenentatge. Però, vàries característiques dels textos i les habilitats cognitives subjacents sovint són similars entre les poblacions. El nostre objectiu fou investigar el perfil cogni...

Els limits de l'efecte del llenguatge extranger en la presa de decisions: El cas dels resultats amb biaix i la representativitat

El context lingüístic (natiu o estranger) afecta les decisions i preferències de les persones en una àmplia varietat de situacions. Però, les reaccions emocionals són un component clau que impulsa les eleccions de les persones en aquestes situacions. En sis estudis, vàrem avaluar...

El rol de les funcions executives i les habilitats de transcripció en l'escriptura: un estudi transversal al llarg de 7 anys d'escolarització

Els descobriments sobre els recursos cognitius necessaris per a compondre un text han contribuït a configurar els models actuals de l'escriptura. Alguns d'aquests models prediuen que la generació de textos es troba condicionada per dos grups d'habilitats: la transcripció (és a di...

El rol de les intencions i l'efecte de la llengua estrangera en els judicis morals

En aquest article explorem l'origen de l'efecte de la llengua estrangera en els judicis morals, avaluant si el context lingüístic altera el pes donat a les intencions i als resultats durant el judici moral. Específicament, vam investigar si els contextos lingüístics estrangers, e...

WhatsApp com a part d'un programa EFL: participació i interacció

Aquest estudi examina els resultats d'una intervenció duta a terme amb estudiants adults d'anglès com a llengua estrangera (EFL, English as a Forreign Language) a Barcelona, Espanya, per a fomentar el compromís amb la llengua fora de l'horari de classe. Com a part del programa, e...